Jakubów, dnia 6 września 2019 roku

IN.6220.5.2018. ZM

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),  w związku z art. 77 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081), że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek: Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Eksploatacja planowanego złoża kruszywa naturalnego „Anielinek” działki 91/5, 93/5, 290, 96/5, 97/5, 98/5, 99/5, 100/5, 321, 322, 103/5, 104/5, 105/5, 106/5 obręb 141208_2.0002 Anielinek nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na opóźnienie w wydaniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pismem z dnia 4 września 2019 r. nr WOOŚ-I.4221.224.2019.AST, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował, że  w związku z koniecznością szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.

W związku z powyższym informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia  30 kwietnia 2020 roku.

 

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081), do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Anielinek gm. Jakubów, Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz miejscowości Niedziałka Druga gm. Mińsk Mazowiecki.