Jakubów, dnia 27 listopada 2019 roku

IN.6220.4.2019.MK

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, budowie studni głębinowej  SW-3 w Leontynie, gmina Jakubów, na działkach nr ewid. 404/1, 51/2, 406/25, 405/1, 400/1, 399/4, 398/4, 397/3, 445/12, położonych w Mistowie oraz na działkach nr ewid. 153/3, 153/4 położonych we wsi Leontyna Gmina Jakubów, uzyskano opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią nr WOOŚ-I.4220.1110.2019.MŚ z dnia 5.11.2019 r. stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZN.4510.45.2019 z dnia 18.11.2019 r. stwierdził że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia  inwestycyjnego nie jest wymagane.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią nr WA.RZŚ.436.1.1834.2019.ZZ06.EJ WA ZZŚ.6.435.247.2019.EJ z dnia 22.11.2019 r. stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

       Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                                                                                                             /-/ Bogusław Dziedzic

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Mistów i Leontyna.