Jakubów, dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.3.2019.MK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),  w związku z art. 64 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081), iż postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek: Ryszard Baran TRANS-KOP o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwiru i piasku ze złoża GÓRY XIII w granicach działek nr 646, 649 w miejscowości Góry, gm. Jakubów, nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na oczekiwanie na opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 2 lutego 2020  roku.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku       
w godzinach urzędowania.

 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to  w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

 

Wójt Gminy Jakubów

      /-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.