Jakubów, dnia  31 stycznia 2020 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6220.5.2019.MK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),  w związku z art. 64 ust. 1, pkt. 4 ustawy   z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081), zawiadamiam iż postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek: Gminy Jakubów  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubów, Moczydła i Aleksandrów; gm. Jakubów”, nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na oczekiwanie na opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 marca  2020  roku.

 

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 10 to  w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                    /-/ Bogusław Dziedzic

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów, Moczydła
i Aleksandrów.