Jakubów, dnia 10 marca 2020  roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

 05-306 Jakubów

 

 

IN.6220.5.2019.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018  r. poz. 2096) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w dniu  10 marca 2020 roku, została wydana decyzja środowiskowa nr IN.6220.5.2019.MK dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach: Jakubów, Moczydła i Aleksandrów; gm. Jakubów”. 

 

Inwestor : Gmina Jakubów.

 

Z ww. decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów, ul Mińska 15, 05-306 Jakubów w pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach: Jakubów, Moczydła, Aleksandrów.