STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JAKUBOWIE

 

I . POSTANOWIENIA   OGÓLNE


§ 1

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie zwany dalej „Statutem” określa zakres działania Ośrodka oraz jego strukturę organizacyjną.

 

§ 2

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Jakubowie z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


                                                          § 3

Ośrodek działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 ,  
    poz.593 z późn. zm./.              
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz.    
    1014 z późn. zm. /.
3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228,

    poz.2255 z późn. zm./.

4. Uchwały Nr XI/43/90  z dnia 30 kwietnia 1990 r.
5. Niniejszego Statutu .

                                                          § 4

1.     Ośrodek stanowi samodzielną jednostkę budżetową.

2.     Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Jakubów,

    a nadzór realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej   
   dotyczących pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


                                                                     
                                                          § 5

Siedzibą Ośrodka jest wieś Jakubów, a terenem jego działania Gmina Jakubów.

                                                
                                                          § 6

Ośrodek używa podłużnej pieczęci z napisem „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie „ .


II .   ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
                                                                    
                                                         § 7

1. Ośrodek realizuje w zakresie:

 

a)     pomocy społecznej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Wójta,

b)    świadczeń rodzinnych - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

c)     ponadto Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.


2. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności :

1)     tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2)     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4)     pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)     praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

3.     Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy przyznawanie              i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.

 

 

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA


                                                                     
                                                         § 8

 

1.     Na czele Ośrodka stoi kierownik, który organizuje , kieruje i odpowiada za  całokształt działalności Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa .

2.     Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3.     Do uprawnień i obowiązków kierownika Ośrodka należy:

a)     podejmowanie decyzji w sprawach personalnych pracowników Ośrodka, a w szczególności: angażowanie, zwalnianie awansowanie, przyznawanie premii            i nagród oraz stosowanie kar regulaminowych w ramach obowiązujących przepisów,

b)    koordynacja i nadzór nad praca pracowników socjalnych,

c)     przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznawania i oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązań,

d)    podejmowanie z upoważnienia Wójta postanowień i decyzji administracyjnych       o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej      i świadczeń rodzinnych,

e)     przedstawianie Radzie Gminy informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie gminy potrzeb pomocy społecznej i faktycznie świadczonej pomocy,

f)      współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez       
    Wójta Gminy .


                                                          § 9

1. W skład Ośrodka poza kierownikiem wchodzą następujące stanowiska pracy :
  1) trzy  samodzielne stanowiska pracy pracowników socjalnych,
  2) stanowisko głównego księgowego .

2. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności :

1)     praca socjalna,

2)     dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3)     udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4)     pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5)     udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6)     pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7)     współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania            i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

8)     inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

9)     współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

    
3. Do zadań głównego księgowego w szczególności należy:

a)     wykonywanie budżetu w zakresie zadań jednostki,

b)    pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu projektu budżetu i prawidłowe jego
       wykonywanie, w zakresie wykonywanych zadań,

c)     dokonywanie okresowych analiz, ocen i prognoz budżetu Ośrodka,

d)    zabezpieczenie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,

e)     prowadzenie ksiąg rachunkowych, syntetyki i analiz, kart wydatków i kosztów,
        ksiąg kontowych,

f)      przygotowywanie i księgowanie dowodów księgowych,

g)     sporządzanie sprawozdań księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)     prowadzenie całości dokumentacji płacowej i kadrowej pracowników jednostki,

i)       dokonywanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.
IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA


                                                          
                                                         § 10

Obsługę finansową w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych przyznawanych  w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzeń pracowników Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Jakubów.

 

 

                                                        § 11


Celem  zapewnienia sprawnego działania Ośrodka, Wójt Gminy zabezpiecza na jego rzecz :
a) lokal wraz z wyposażeniem,

b) obsługę kancelaryjno – techniczną,

c) obsługę kasową.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                           
                                                                 
                                                        
§ 12

 

1.     Pracownicy Ośrodka podlegają przepisom regulującym prawa i obowiązki
       pracowników samorządowych.

2.     Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
       Statutu.

3.     Zmiany Statutu w ramach obowiązujących przepisów prawnych dokonuje się         w trybie obowiązującym do jego uchwalenia.

4.     W znakowaniu spraw z zakresu pomocy społecznej Ośrodek stosuje symbol
       „GOPS „ , zaś z zakresu świadczeń rodzinnych symbol „SR”.