Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

za  2007 rok

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania zlecone

 

W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe i od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej
w 2007 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 571 272,00 zł, tj. 9357 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 531 446,60 zł, tj. 5189 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 140 760,00 zł, tj. 920 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 39 900,00 zł, tj. 95 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 59 000,00 zł,                       tj. 59 świadczeń,

- zaliczki alimentacyjne w kwocie  69 940,00 zł, tj. 355 świadczeń. 

Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę  1 411 050,60  zł.

Dwie osoby zwróciły do budżetu ośrodka nienależnie pobrane świadczenia na łączną kwotę 1332,00 zł (1268,00 zł pomniejszyło wydatki ośrodka, 64,00 zł zwrócono do budżetu wojewody).

 

Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę  6 253,44 zł.

 

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą
3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W  2007 r. kwota ta wynosiła  39 055,94 zł, którą wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń

  rodzinnych,

- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych,

- zakup monitora do komputera,

- usługi telekomunikacyjne,

- energię elektryczną,

- usługi pocztowe,

- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych,

-  szkolenia pracowników.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł  2 604,53  zł ( 71 składek ).

 

W analizowanym okresie wypłacono 6 osobom (7 osób w rodzinie) zasiłki stałe            w kwocie ogółem 22 253,06 zł. tj. 55 świadczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 7 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłku celowego, na którą wydatkowano 8 960 zł.

 

Zadania zlecone ogółem – 1 490 177,57  zł

 

Zadania własne

W zakresie zadań własnych w 2007 r. 109 rodzin tj. 398 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę  54 623,00 zł.

20 rodzin tj. 119 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 47 820,00 zł, z czego       17 827,37 zł to środki własne, natomiast 29 992,63 zł pochodzi z dotacji.

 

W 2007 roku zatrudnione były również 4 opiekunki świadczące usługi                               5 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 22 667,40 zł.

 

W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 170 dzieci korzystało      z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 54 278,66 zł, z czego środki własne to kwota 32 589,72 zł, a dotacja – 21 688,94 zł. W ramach tego programu 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę
24 170,00 zł, z tego 858,94 zł to środki własne, 23 311,06 zł dotacja. Na dowóz posiłków do szkół przeznaczono 1254,70 zł ze środków własnych.

 

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystały 163 rodziny tj. 620 osób w rodzinach.

 

Ośrodek wypłacał 7 rodzinom dodatki mieszkaniowe (66 świadczeń). Koszt dodatków to kwota  6 007,00 zł.

Dla 8 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac społecznie użytecznych wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 16 616,00 zł.

 

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.

Struktura wydatków w 2007 r. jest następująca:

- środki własne –  96 490,11  zł,

- dotacja – 80 800,00 zł.

 

Zadania własne ogółem : 404 726,87  zł, z czego :

- środki własne – 248 934,24 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych  -  155 792,63 zł.

 

Budżet Ośrodka w 2007 r. wyniósł ogółem:

plan -             1 921 130,00 zł,

wykonanie –  1 894 904,44 zł.

 

         Od 2007 roku GOPS jest realizatorem pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W ramach zawartego przez gminę porozumienia z PFRON otrzymaliśmy na ten cel kwotę 18 645 zł, która zostanie rozdysponowana wśród 11 uczniów.

         Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie Charytatywne” w Siedlcach. W 2007 roku rozdano 21 ton żywności    ( cukier, mleko, mąka, ser żółty, ser topiony, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, makaron ).

 

Sporządziła : K.Kwiatkowska

19.02.2008 r.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

za I półrocze 2007 r.

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe i od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej
w 2006 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 289 044,00 zł, tj. 4726 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 246 196,90 zł, tj. 2516 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 69 615,00 zł , tj. 455 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20 160,00 zł, tj. 48 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 23 000,00 zł, tj. 23

  świadczenia,

- zaliczki alimentacyjne w kwocie  36 030,00 zł , tj. 187 świadczeń.

Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę   684 045,90  zł.

 

Dwie osoby zwróciły do budżetu ośrodka nienależnie pobrane świadczenia na łączną kwotę 248,00 zł (184,00 zł pomniejszyło wydatki ośrodka, 64,00 zł zwrócono do budżetu wojewody).

 

Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę  3 277,92 zł.

 

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą
3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W  I półroczu 2007 r. kwota ta wynosiła   12 483,18 zł, którą wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń

  rodzinnych,

- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych,

- zakup monitora do komputera,

- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych, szkolenia pracowników.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł  1 352,09  zł .

 

W analizowanym okresie wypłacono 6 osobom (7 osób w rodzinie) zasiłki stałe w kwocie ogółem  10 857,20 zł. tj. 27 świadczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 7 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłku celowego, na którą wydatkowano 8 960 zł .

Zadania zlecone ogółem – 720 792,29  zł

 

Zadania własne

W zakresie zadań własnych w I półroczu 2007 r. 66 rodzin tj. 275 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę  24 983,00 zł.

15 rodzin tj. 100 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 19 730,00  zł, z czego 6 335,40 zł to środki własne, natomiast 13 394,60 zł pochodzi z dotacji.

 

W I półroczu 2007 r. zatrudnione były również 4 opiekunki świadczące usługi 5 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 11 333,70 zł.

 

W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 130 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 30 395,88 zł, z czego środki własne to kwota 13 722,25 zł, a dotacja – 16 673,63 zł. W ramach tego programu 14 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę
7 190,00 zł z dotacji. Na dowóz posiłków do szkół przeznaczono 958,13 zł ze środków własnych.

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 106 rodzin tj. 472 osób w rodzinach.

Ośrodek wypłacił 5 952,00 zł za prace społecznie użyteczne dla osób skierowanych            z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Ośrodek wypłacał dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin (39 świadczeń) na kwotę   3 625,10 zł.

 

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.

Struktura wydatków w I półroczu 2007 r. jest następująca:

- środki własne –  45 336.12   zł,

- dotacja – 43 238,00 zł.

 

Zadania własne ogółem : 192 741,93  zł, z czego :

- środki własne – 112 245,70 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych  -  80 496,23 zł.

Budżet Ośrodka w  I półroczu 2007 r. wyniósł ogółem:

plan -             1 991 710,00 zł,

wykonanie –     913 534,22 zł.

         Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie Charytatywne” w Siedlcach. W okresie od stycznia do czerwca rozdano 10 ton żywności ( cukier, mleko, mąka, ser żółty, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane).

 

Sporządziła : A. Żelazowska

18.07.2007 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VII/36/07

Rady Gminy Jakubów
z dnia 26 kwietnia 2007 rokuw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego kwalifikującego do przyznania

                  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U.Nr 267, poz.52259) - Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Podwyższa się kryterium dochodowe, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia             29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do wysokości 250% kryterium określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy        o pomocy społecznej.

 

§ 2.

Kryterium określone w § 1 stosuje się do rodzin, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, śmiercią członka rodziny, samotnym rodzicielstwem lub klęską żywiołową powodującą utratę mienia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4.


Traci moc uchwała Nr XXIV/117/04 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 sierpnia 2004 roku    w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na dożywianie dzieci w zakresie zadań własnych gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

za 2006 rok

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe i od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej
w 2006 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 469 238 zł, tj. 9107 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 503 550 zł, tj. 5375 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 136 881 zł, tj. 931 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 31 500 zł, tj. 75 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 59 000 zł, tj. 59 świadczeń,

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 70 880 zł, tj. 371 świadczeń.

Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę   1 271 049   zł.

 

Trzy osoby zwróciły do budżetu ośrodka nienależnie pobrane świadczenia na łączną kwotę 1180 zł (887 zł pomniejszyło wydatki ośrodka, 293 zł zwrócono do budżetu wojewody).

 

Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 053 zł.

 

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą
3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2006 roku kwota ta wynosiła 39 331 zł, którą wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń

  rodzinnych,

- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych,

- zakup kserokopiarki,

- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych, szkolenia pracowników.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł   2 284   zł.

 

W analizowanym okresie wypłacono 6 osobom (7 osób w rodzinie) zasiłki stałe w kwocie ogółem 23 758 zł. tj. 60 świadczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 237 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłku celowego, na którą wydatkowano 276 328 zł.

Zadania zlecone ogółem – 1 616 916 zł

 

Zadania własne

W zakresie zadań własnych w 2006r. 145 rodzin tj. 400 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 62 776 zł.

22 rodziny tj. 126 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 39 600 zł, z czego 14 816 zł to środki własne, natomiast 24 784 zł pochodzi z dotacji.

 

W 2006 r. zatrudnionych było również 5 opiekunek świadczących usługi 7 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 14 275 zł.

 

W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 158 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 49 876 zł, z czego środki własne to kwota 31 666 zł, a dotacja – 18 210 zł. W ramach tego programu 31 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę
22 790 zł z dotacji. Na dowóz posiłków do szkół przeznaczono 1 431 zł ze środków własnych.

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 151 rodzin tj. 609 osób w rodzinach.

Ośrodek wypłacił 4 340 zł za prace społecznie użyteczne dla osób skierowanych             z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Ośrodek wypłacał dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin (88 świadczeń) na kwotę 8 238 zł.

 

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.

Struktura wydatków w 2006 roku jest następująca:

- środki własne – 78 667   zł,

- dotacja – 79 000 zł.

 

Zadania własne ogółem : 360 993   zł, z czego :

- środki własne – 216 209 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych   -   144 784 zł.

 

Budżet Ośrodka w 2006 roku wyniósł ogółem:

plan -              1 983 515 zł,

wykonanie – 1 977 909 zł.

 

         Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie Charytatywne” w Siedlcach. W okresie od czerwca do grudnia rozdano 10 ton żywności ( cukier, mleko, mąka, makaron, ryż, ser topiony, ser żółty, kasza jęczmienna).

Rozprowadzaliśmy również używaną odzież otrzymaną z Fundacji Ośrodek Pomocy Doraźnej P.W. ŚW. Brata Alberta „EMAUS” w Starym Opolu.

 

Sporządziła : K.Kwiatkowska

31.01.2006 r.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

za okres I – IX 2005 roku
pod adresem :

plik do pobrania w załączniku

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

w 2004 roku

 

         W 2004 roku Ośrodek realizował zadania własne i zlecone wynikające  z ustawy o pomocy społecznej, zadania zlecone wynikające z ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

         Zadania zlecone

W 2004 roku wypłacaliśmy:

§           6 osobom zasiłki stałe (I- IV zasiłki stałe wyrównawcze)  w kwocie 11 933 zł. ogółem,

§           4 osobom wychowującym dziecko niepełnosprawne zasiłki stałe, ich koszt to 6 688 zł.,

§           składkę emerytalno – rentową dla 4 osób pobierających zasiłki stałe , których koszt wyniósł 2 175 zł.,

§           2 kobiety  tj. 14 osób  w rodzinie otrzymywało macierzyńskie  zasiłki  okresowe na kwotę 974 zł.

§           1 zasiłek okresowy gwarantowany na ogólną kwotę  1 844 zł.

 

Na powyższe formy pomocy wydatkowano kwotę 23 614 zł.

Ogółem z pomocy finansowej przyznanej w zakresie zadań zleconych skorzystało  13 rodzin tj. 51 osób.

 

Za 5 osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane odprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczono na ten cel kwotę   775 zł.

Za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 1 pobierającą dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania odprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczono na ten cel kwotę 866 zł.

 

Zgodnie z ustawą o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (obowiązującą do końca IV 2004 r.) 1 osoba otrzymała zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 144 zł .

 

Z zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych Ośrodek wypłacił w miesiącach maj-grudzień br:

- zasiłki rodzinne w kwocie 100 947 zł tj. 2 155 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 210 918 zł . tj. 1 393 świadczenia,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 24 480 zł . tj. 170 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne 22 680 zł . tj. 55 świadczeń.

Na powyższe świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 360 075 zł.

Za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe przeznaczono na ten cel kwotę  5 190 zł.

 

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4 191 zł, program do świadczeń rodzinnych za 860 zł, aparat telefoniczny – 49 zł ( ogółem 5 100 zł .).

Wydatki bieżące w związku z wdrożeniem powyższej ustawy wyniosły ogółem 12 236 zł. Obejmowały one w szczególności zakup druków, wyrób pieczątek, zakup art. biurowych, zakup mebli tj. biurka i szafy, programu antywirusowego, usługi związane z obsługą informatyczną, szkolenia pracowników, część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika.

 

 

     Zadania własne

 

W zakresie zadań własnych w 2004 roku 105 rodzin tj. 399 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem na: zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, bilety miesięczne dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, remont budynku mieszkalnego, zakup leków i leczenie, dopłatę do aparatu ortopedycznego, opłacenie energii elektrycznej i składki emerytalno-rentowej w KRUS. Wydatkowano na ten cel kwotę   72 440 zł.

1 rodzina otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 500 zł.

Sprawiliśmy pogrzeb 1 osobie, koszt pogrzebu wyniósł 1 605 zł.

13 rodzin tj. 73 osoby w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na kwotę 21 569 zł, z tego środki własne to 11 772 zł, dotacja 9 797 zł.

 

Zatrudnialiśmy też 5 opiekunek świadczących usługi 5 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług wyniósł 14 683 zł.

 

W ramach zadań własnych i przyznanej dotacji 131 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 32 845 zł . (środki własne 25 845 zł, dotacja 7 000 zł.).

 

Ogółem z pomocy świadczonej w ramach zadań własnych skorzystało 130 rodzin tj. 517 osób. Z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 132 rodziny.

 

 

 

Jakubów, dnia 20.01.2005 r.