Wójt Gminy Jakubów zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w dniu 14 października 2021r. została wydana decyzja sygn.. IN.6220.6.2021.AC dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Mistów i Leontyna, gmina Jakubów wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i pod drogi wewnętrzne, planowana na działkach o nr ewid. 152/4, 153/4 obręb Leontyna, gm. Jakubów oraz 397/4, 398/5 i 399/5 obręb Mistów, gm. Jakubów”.

Inwestor : Marcin Gniado, Zbigniew Lejman, Grzegorz Niedźwiedziuk.

Z powyższą decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Leontyna , Mistów.