Informuję, że w dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Jakubów.

W zał±czeniu porz±dek obrad posiedzenia.

W zwi±zku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpo¶redni udział w sesji Rady Gminy Jakubów w budynku Urzędu Gminy Jakubów został ograniczony do Radnych i częsci pracowników Urzędu Gminy.

Wszystkie zainteresowane osoby, mog± uczestniczyć  w sesji w trybie online. Aby otrzymać link do spotkania online, osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć uczestnictwa online w sesji  przesyłaj±c na adres e-mail wojciech@jakubow.pl następuj±ce dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Jakubów                      
                                                                   (-) Krzysztof Domański