Jakubów, dnia  21 stycznia 2022  roku

IN.6733.5.2021.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

  

OBWIESZCZNIE

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021  r. poz. 735) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamia o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PGE Dystrybucja S.A.  działającej przez Pełnomocnika  Arkadiusza Waszczaka, w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 51/2  położonej w miejscowości Mistów, gm. Jakubów. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie w godzinach urzędowania,  w terminie 7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

Z uwagi na stan epidemii w Polsce akta sprawy do wglądu w Urzędzie Gminy Jakubów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (daty  i godziny) ich udostepnienia pod numerem telefonu 25 757 91 50.

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Jakubów

                          /-/ Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, sołectwa Mistów, gm. Jakubów.