Uchwała
    Rady Gminy Jakubów
    z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.