Jakubów, dnia 28 kwietnia  2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN. 6220.5.2015.ZM

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

            Na  podstawie art. 36 § 1 i 2 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016  poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, iż postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” nie może zostać zakończone w terminie określonym  art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ-II.4242.3.2016.UW.4 z dnia 4.04.2016 r. o przedłużeniu rozpatrzenia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. inwestycji.

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

Jednocześnie informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 22 lipca 2016 roku.

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 - 1530.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3,  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.