Jakubów, dnia  6 maja  2021 roku

IN.6733.3.2021.MK

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

  

OBWIESZCZNIE

 

Wójt Gminy Jakubów zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020  r. poz. 256) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamia o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym postanowieniach dotyczących uzgodnień projektu decyzji, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Jakubów w sprawie decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Urzędu Gminy o windę zewnętrzną wraz z częściową  rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie przegród zewnętrznych budynku,  przewidzianej do realizacji na działkach nr 723/1, 720/34, 723/2, 720/30, 720/33 położonych w miejscowości Jakubów,  gmina Jakubów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy  w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godzinach urzędowania,  w terminie  7 dni od uwidocznienia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce akta sprawy do wglądu w Urzędzie Gminy Jakubów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (daty
i godziny) ich udostepnienia pod numerem telefonu 25 757 91 50.

 

                                                                                                                                                    Zastępca Wójta Gminy Jakubów

                                                          /-/ Bogusław Dziedzic

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Jakubów, gm. Jakubów.